Regulamin użytkowania

 

§ 1

Informacje o sklepie

 

 

1.     Sklep internetowy GOLD BOX, dostępny pod adresem internetowym http://goldbox.com.pl , prowadzony jest przez Mateusza Mokrzysia prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Mokrzyś wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 758-226-69-68 , REGON 360978304

 

1.     Kontakt ze sklepem internetowym :

a.      Adres Sprzedawcy: ul. Magiczna 18/U-4 ; Warszawa 03-289

b.     Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@goldbox.com.pl

c.      Numer telefonu Sprzedawcy: 733 319 033 (Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w od poniedziałku do piątku godzinach 10.00-19.00 oraz w sobotę od 10.00 -15.00)

d.     Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 58 1050 1025 1000 0092 4164 7370

e.     Dane teleadresowe, o jakich mowa w ustępach poprzedzających stanowią dane umożliwiające szybki i efektywny kontakt ze Sprzedawcą.

f.        Sklep stanowi platformę teleinformatyczną służącą do składania i przyjmowania zamówień na prezentowane w jej ramach towary, do korzystania z której wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie informacji i przeglądanie ich na ekranie komputera lub innego urządzenia służącego do wyświetlania treści stron WWW.

 

 

§ 2

Definicje

 

1.     Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.     Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Mokrzyś, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 758-226-69-68 , REGON 360978304

2.     Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3.     Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

4.     Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://goldbox.com.pl

5.     Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6.     Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

7.     Towar- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8.     Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towaru lub Towarów ze Sprzedawcą.

9.     Umowa - umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę rozumie się też - stosowanie do cech Towaru - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieł

10.Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 

 

 

§ 3

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są:

a.      urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i

b.     aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.      włączona obsługa plików cookies,

 

 

§ 4

Informacje ogólne

 

1.     Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.     Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.     Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4.     Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

 

§ 5

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1.     Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko , adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail

2.     Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.     Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.     Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1.

 

 

§6

Warunki dotyczące sprzedaży Towarów oraz składania Zamówienia

1.     Sprzedawca za pośrednictwem sieci Internet w ramach Sklepu oferuje sprzedaż Towarów, w tym w szczególności biżuterii, a także usługę, polegającą na wyrobie określonej biżuterii. Niezbędnym do dokonanie zakupu jest zarejestrowanie się na stronie internetowej, utworzenie indywidualnego Konta.

2.     Stroną umów zawieranych z Sprzedawcą, w związku ze sprzedażą lub świadczeniem usług realizowanymi w Sklepie, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, zwana zgodnie z §2 Regulaminu Klientem.

3.     W celu złożenia Zamówienia należy:

a.      wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Koszyk” (lub równoznaczny);

b.     zalogować się na swoje Konto się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

c.      jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

d.     kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”

e.     wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

4.     Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia poprzez użycie przycisku opisanego „Zamawiam i płacę”, Klient przed zakupem jest informowany w szczególności o głównych cechach świadczenia, co obejmuje w szczególności nazwę zamówionego Towaru, łącznej kwocie do zapłaty, obejmującej cenę Towaru i koszty dostarczenia Towaru będącego przedmiotem Zamówienia do Klienta.

5.     Bezpośrednio po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, przyjmuje ofertę Klienta - potwierdza zawarcie umowy wysyłając email na podany przez Klienta adres, przesyłając jednocześnie informację o głównych cechach świadczenia, o jakiej mowa w ust. 4 powyżej.

6.     Sprzedawca realizuje Zamówienia (dostarcza zamówione Towary) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

7.     Sprzedawca umożliwia swoim Klientom zapłatę za zamówione Towary na następujące sposoby:

a.      Płatność za pobraniem

b.     Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

 

8.     Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

- Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

- Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

- Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Skarbka z Gór 116 paw. C8; Warszawa 03-287

9.     Przy płatności przelewem na konto Sprzedawcy, Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia po otrzymaniu od operatora systemu płatności potwierdzenia zapłaty.

10.Do każdego zamówienia złożonego przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego Sprzedawca wystawia paragon fiskalny.

11.Jeśli złożone przez Klienta Zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane z uwagi na niedostępność Towaru objętego Zamówieniem, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany, a kwota wpłacona na poczet ceny sprzedaży Towaru i kosztów dostawy zostanie mu niezwłocznie zwrócona.

12.Sprzedawca zastrzega, iż wysłanie Towaru przesyłką za pobraniem jest możliwa tylko do Towarów do wartości 100 zł. Towary o większej wartości będą wysyłane po uprzedniej płatności na konto Sprzedawcy.

 

§ 7

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.     Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

2.     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.     W przypadku wyboru przez Klienta:

a.      płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b.     płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.     Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę nie zwłocznie (z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.     Początek biegu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b.     W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

6.     W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Produkt będzie gotowy do odbioru pod adresem sklepu wskazanym w §1 Regulaminu.

7.     Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

 

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.     Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.     Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.     W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.     W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5.     Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

 

6.     W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7.     Skutki odstąpienia od Umowy:

a.      W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b.     W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c.      Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji,

d.     Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem.

e.     Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towaru przed upływem terminu 14 dni.

f.        Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, także koszty zwrotu Towaru, jeśli ze względu na swój charakter Towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g.      Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8.     Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c.      w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d.     o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e.     w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f.        w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g.      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h.     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i.        o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j.        o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

 

§ 9

Reklamacje

1.     Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad fizycznych i prawnych. Wada fizyczna polega w szczególności na niezgodności Towaru z umową, polegającej w szczególności na:

a.      braku właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b.     braku właściwości Towaru, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym w szczególności w opisie zamieszczonym w Sklepie,

c.      nienadawaniu się Towaru do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, w przypadku gdy Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Towaru,

d.     wydaniu Towaru Klientowi w stanie niezupełnym.

2.     Jeżeli Towar ma wady, które tkwiły w nim w chwili otrzymania przez Klienta Towaru lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do jego przesłania wraz z pisemną reklamacją, pocztą na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 Regulaminu. Reklamacja ma obejmować możliwie dokładny opis wady oraz dokument potwierdzający zakup (paragon lub fakturę VAT). Sprzedawca zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Sprzedawcy będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta jak i najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji i nie mają wpływu na termin udzielania odpowiedzi na złożoną reklamację.

3.     Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru tkwiące w nim w chwili wydania lub wynikłe z okoliczności tkwiących w Towarze w chwili wydania, jeżeli wady te zostały wykryte w okresie dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru do Klienta.

4.     Klient może żądać wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad albo dokonania jego naprawy, a także od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny, jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje wymiany albo naprawy.

5.     Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych uciążliwości dla Klienta.

6.     Jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta nie usunie wady lub nie wymieni Towaru na wolny od wad, Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Postanowienie nie znajduje zastosowania w stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a Klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

7.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z mechaniczne uszkodzenia Towaru, jeżeli nie tkwiły w nim w momencie otrzymania Towaru przez Klienta lub nie powstały w wyniku wad tkwiących w Towarze w momencie otrzymania Towaru przez Klienta. Stwierdzenie takich mechanicznych uszkodzeń będzie stanowiło podstawę do odmowy uznania reklamacji za zasadną.

8.     Sprzedawca udzieli odpowiedzi na Reklamację złożoną przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w pozostałych przypadkach w terminie 30 dni.

9.     Sprzedawca odpowiada względem Klienta na zasadach określonych powyżej:

a.      w stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia dostarczenia Towaru, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany nie później niż w terminie 1 roku od dnia wykrycia wady,

b.     w stosunku do Klientów niebędących konsumentami, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady.

10.W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbada Towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu.

 

 

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

2.     Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b.     Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.      Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.